top of page
วัดพระราม-๙-กาญจนาภิเษก-Wat-Phra-Ram-9-K

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

พระอุโบสถ ปฐมเหตุแห่งความประหยัด การออกแบบพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีรับสั่งให้มีขนาดกะทัดรัด สอดคล้องกับลักษณะของชุมชน ด้วยไม่โปรดสิ่งที่ใหญ่โตเกินความจำเป็น มีพระราชประสงค์ให้วัดนี้เป็นวัดของชุมชนพระราม ๙ เพื่อให้ประกอบศาสนกิจ จากเดิมที่ออกแบบให้ภายในพระอุโบสถจุคนได้ ๑๐๐ คนเศษ ทรงให้ลดเหลือเพียง ๓๐ — ๔๐ คน ลดงบประมาณจากที่ตั้งไว้ เดิม ๕๗ ล้านบาท เป็นไม่เกิน ๓ ล้านบาท เหล่านี้ ชี้ให้เห็นพระราชนิยมที่ประหยัด เรียบง่าย เน้นเพียงการใช้ประโยชน์สูงสุดที่สำคัญ และมีพระราชประสงค์ให้เป็นตัวอย่างของการสร้างวัดสำหรับชุมชน

20190205_105448.jpg

ธรรมสถาน
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ มูลนิธิส่งเสริมบริหารจิต ในพระสังฆราชูปถัมภ์

bottom of page