top of page
สนทนา กับ พระกากัน
wat praram9

สนทนา กับ พระกากัน

นักแสดงชื่อดังของบอลลีวูด กากัน มาลิค (Gagan Malik) ผู้รับบท เจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เขาได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ได้รับฉายาว่า อโสโก แปลว่า ผู้ไร้ซึ่งความโศก มีระยะเวลาในการบวช 15 วัน ระหว่างวันที่ 10 -24 กุมภาพันธ์ 2565 

ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับ พระพรพล ปสันโน (พรพล สุวรรณมาศ) เกี่ยวกับ ธรรมะ และ สภาวะธรรมที่ท่านได้รับระหว่างการบวช

รากแก้วศาสนทายาท

โครงการ สามเณรรากแก้ว เป็นโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานทางจิตใจของเยาวชนไทย ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาท และประชากร รับมรดกภาระของแผ่นดินไทย ให้มีความสงบร่มเย็น ด้วยนำหลักธรรมมาพร่ำสอน โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของ “แม่” ในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนทายาท สามเณร และ เนกขัมมจาริณีน้อย

15356143_10155529240763574_809014726_n.j
photo from India #2_190718_0031.jpg

รายการแผ่นดินธรรม

รายการโทรทัศน์สารคดีเผยแผ่พระพุทธศาสนา

มุ่งให้คนสมัยใหม่เข้าใจหลักพุทธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธพจน์อย่างแท้จริงและการนำประยุกต์มาใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน เหมาะสำหรับใช้อบรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ครูสอนศีลธรรม, ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ, อบรมพิเศษพระภิกษุสามเณรระหว่างพรรษา, อบรมพิเศษเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตร ฯลฯ ทุกระดับชั้น