รากแก้วเรนเจอร์

มูลนิธิแผ่นดินธรรม ร่วมกับ กทปส และ กสทช 

พร้อมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ นิทานหุ่นมือ และ รายการสนทนากับเยาวชน พร้อมธรรมะจากพระอาจารย์

ในรายการ รากแก้วเรนเจอร์ ออกอากาศ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.45-9.00น. เริ่ม 3 กรกฎาคม 2564 นี้ 

รากแก้วศาสนทายาท

โครงการ สามเณรรากแก้ว เป็นโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานทางจิตใจของเยาวชนไทย ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาท และประชากร รับมรดกภาระของแผ่นดินไทย ให้มีความสงบร่มเย็น ด้วยนำหลักธรรมมาพร่ำสอน โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของ “แม่” ในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนทายาท สามเณร และ เนกขัมมจาริณีน้อย

15356143_10155529240763574_809014726_n.j
photo from India #2_190718_0031.jpg

รายการแผ่นดินธรรม

รายการโทรทัศน์สารคดีเผยแผ่พระพุทธศาสนา

มุ่งให้คนสมัยใหม่เข้าใจหลักพุทธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธพจน์อย่างแท้จริงและการนำประยุกต์มาใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน เหมาะสำหรับใช้อบรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ครูสอนศีลธรรม, ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ, อบรมพิเศษพระภิกษุสามเณรระหว่างพรรษา, อบรมพิเศษเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตร ฯลฯ ทุกระดับชั้น

ดวงตาที่สดใส ดวงใจที่แกร่งกล้า เหลือเพียงกาลเวลา บ่มเพาะพันธุ์กล้าให้เติบโต

ปิยโสภณ