75237440_2570803679621541_84146172911524

รากแก้วศาสนทายาท

มูลนิธิแผ่นดินธรรม ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมสามเณร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ขอเชิญชวนเยาวชนชาย และ หญิง อายุ 8-15 ปี เข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณร และ บวชศีลจาริณี หรือ เนกขัมมจาริณี (ถือศีล 8) 
ปฏิบัติธรรม ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ ธุดงค์ ณ วัดสุวรรณมาศมงคล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รากแก้วศาสนทายาท

โครงการ สามเณรรากแก้ว เป็นโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานทางจิตใจของเยาวชนไทย ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาท และประชากร รับมรดกภาระของแผ่นดินไทย ให้มีความสงบร่มเย็น ด้วยนำหลักธรรมมาพร่ำสอน โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของ “แม่” ในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนทายาท สามเณร และ เนกขัมมจาริณีน้อย

15356143_10155529240763574_809014726_n.j
photo from India #2_190718_0031.jpg

รายการแผ่นดินธรรม

รายการโทรทัศน์สารคดีเผยแผ่พระพุทธศาสนา

มุ่งให้คนสมัยใหม่เข้าใจหลักพุทธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธพจน์อย่างแท้จริงและการนำประยุกต์มาใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน เหมาะสำหรับใช้อบรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ครูสอนศีลธรรม, ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ, อบรมพิเศษพระภิกษุสามเณรระหว่างพรรษา, อบรมพิเศษเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตร ฯลฯ ทุกระดับชั้น

ร้านค้าออนไลน์ และ วัตถุมงคล

ดวงตาที่สดใส ดวงใจที่แกร่งกล้า เหลือเพียงกาลเวลา บ่มเพาะพันธุ์กล้าให้เติบโต

ปิยโสภณ